v. 2009-11-28

 

 

 

De eerste vastlegging van de resultaten van het grootscheepse
familieonderzoek dat tussen ca. 1973 en 1980 plaatsvond vormde de basis
van de door ons gepubliceerde genealogieën. Het zal u niet verwonderen dat die eerste
ongekuiste versie onvolkomenheden bevatte. Door hernieuwd bronnenonderzoek
werden al vele zaken tot klaarheid gebracht. Toch houden we nog enkele
‘brandende’ vragen over. Ze staan aan het begin van deze bladzijde.
 

Andere (vermeende) fouten en onwaarschijnlijkheden worden in de genealogieën gemarkeerd met „Quod demonstrandum est”. Die markeringen blijven daar staan maar vallen onvoldoende op om er ooit een reactie op te krijgen. Daarom worden enkele van die zaken (zeker de meest discutabele) op deze bladzijde verzameld.

 

Brandende vraag

 

Ondanks het feit dat onze gegevens regelmatig worden vergeleken met beschik­baar & betrouwbaar bronmateriaal, blijven we zitten met vragen die schreeuwen om opheldering. Voor de beantwoording ervan doen we graag een beroep op on­ze lezers.
 

Stam
Afstammelingen van Rouger van Coilge (geb. ca. 1453)
 

  Jan van Quoille (geb. ca. 1534), de man van Betgen Bossuyt, was in 1608 al overleden aangezien zijn vrouw toen als weduwe in de poorterslijst was in­ge­schreven.

Bij het huwelijk van zijn dochter Elisabeth met Jan Ampe (Ingelmunster 1610-02-16) waren present Jan van Quaille en Michiel syn sone… Daarmee kunnen dus nooit voornoemde Jan en en zijn zoon (Elisabeths broer) ‘burgemeester’ Michiel bedoeld zijn.  Maar, wie dan wel ?
Hebben onze vroegere onderzoekers –bij gebrek aan meer gegevens– deze Jan en zijn zoon Michiel verwisseld met de vader van stamvader Michiel van de tak-Ingelmunster (eveneens een Jan)? We beginnen zelfs te vermoeden dat de Jan die we daar zoeken een zoon was van de man van Betgen Bossuyt, maar die zoon is in onze genealogie (nog) niet getrouwd!

 

 

Echte of vermeende misser…?

 
Tak Meulebeke ij  (gekoppeld aan Rougers genealogie)
Afstammelingen van Cornelis voor Quaelge (geb. ca. 1524) en Jossijne Dhonts
 

  Trouwen als de kinderen volwassen zijn..?
Volgens een wezerijakte uit 1554 (zie ‘Geschiedenis 1477–1559’) meldde Joos­zoon Cornelis zich pas op 1570-11-27 bij de weesmeesters met de mede­de­ling dat hij getrouwd was.
Onzes inziens moet stamvader Cornelis al tijdens het opstellen van die akte ge­trouwd geweest zijn; zijn oudste zoon werd al omstreeks 1550 geboren!

 

Is er hiervoor een aannemelijke verklaring?  
 
 

Kobbe: Ik handhaaf deze Cornelis als stamvader van de tak Meulebeke ij omdat twee andere zonen van Joos voogd wer­den van Cornelis’ kin­deren bij het overlij­den van diens vrouw Jossijne Dhonts.
Maar ik blijf die huwe­lijksdatum vreemd vinden!

 

Opsporing verzocht…

 
Niet-geïdentificeerde Van Coilge’s
 

Genealogie Incognitus van Coilge. Het alsmaar groeiend aantal naamgenoten dat onvoldoende is geïdenti­ficeerd om een plaats in een van de genealogieën te krijgen, hebben we in ons stamboombestand aaneengeregen… Een gefingeerde stamvader Incognitus Van Coilge krijgt elke generatie (gemakshalve om de 33 jaar) een nieuwe Incognitus in zijn nakomelingschap.

Zo hebben we inmiddels al een hele paternoster! Een heel regiment schoon volk dat we graag zouden over­hevelen naar één van onze andere genealogieën!
Onnodig om u te vertellen dat ook úw hulp daarbij van harte welkom is.
 

Ook onderstaande meters Van Coilge komen nog niet met hun echtgenoot in onze genealogieën voor. Hun geboortedata, grofweg liggend tussen eind zestiende tot midden zeventiende eeuw, kunnen we niet nauwkeurig genoeg bepalen om de echtparen in ons genealogieprogramma op te nemen. Vandaar dit aparte over­zichtje…

 

INC

 


 


meter
echtgenoot
dat. & plaats
dopeling
1 Judoca Jacobus Lanssens 1626-04-05 Beveren Joannes Coelge
2 Judoca Claudius Demeyere 1628-03-26 Beveren Dionesius van Coylde
3 Maria Anton Craeye 1630-02-24 Beveren Maria van Coylde
4 Maria Aegidius Jonckheere 1632-03-07 Beveren Petrus van Coylde
5 Maria Simon Beuse 1634-07-02 Beveren Antonius van Coylde
6 Catharina Jan de Clercq 1636-05-29 Meulebeke Catharina Vancoillie
7 Maria Joannes Pauwels 1640-02-16 Beveren Michael van Coylde
8 Margareta Jacobus Vanneste 1642-03-18 Beveren Margareta van Coylde
9 Maria Joannes Lust 1648-12-08 Beveren Petronella van Coylde
10 Agnes Matheus de Cock 1674-03-16 Beveren Josephus van Coylde

Bron: Onze eigen Genealogie Rouger van Coilge.

 

Ad 3. Jacobus Vanneste van r.9 is hier de peter.
Ad 4. Egidius is op 1640-05-20 te Ingelmunster peter van Gillis.
Ad 7. Hier is Anton Craeye van r.3 de peter.

 

Wel familie of geen familie ?

 
Veelal buiten West-Vlaanderen aangetroffen clusters met mogelijke familie
 

Er bestaan tal van (uitgeweken?) gezinnen en komplete familietakken –met naam­varianten die al in onze stamboom voorkomen of daar heel sterk op lijken– die we maar niet aan een van onze genealogieën gekoppeld krijgen. Die naamvarianten noemen we hieronder in de volgorde van waarschijnlijk familie, misschien fa­milie en zeker geen familie.

 


Komt vrienden in de ronde

 

VanQuaille / VanQuaelle / VanQuaillie (verzamelnaam: Van Quailge)
 

De Van-Coilgestamboom kent vele Qua-naamvarianten in het West-Vlaamse en we kennen daar zelfs legio Qua-individuen & -gezinnen die we (nog) niet aan onze stamboom kunnen koppelen. (U treft die aan in het rubriekje /Inc hier­boven).

 

[J] Hier hebben we het over een aantal mogelijk uitgeweken familietakken, waarbij we er drie onderscheiden:

 

1/  een tak-Oudenaarde die in 1727 opduikt in Gavere; we vinden daarvan nakomelingen in voornamelijk Oost- en Zeeuws-Vlaanderen en in Henegouwen;

 

2/  een tak-Waasland wiens oudst gekende voorouder ca. 1625 geboren is en waarvan we nazaten aantreffen in Oost-Vlaanderen (Van Quaelle), Hene­gouwen (Vanquaelle) en in het Fransvlaamse Lezennes (Vanquaille);

 

3/  een tak-Brabant met een stamvader uit ca. 1728, waarvan het nakome­lingschap zich verplaatst over de lijn Leuven-Brussel en waarvan we een enkele nazaat aantroffen in zowel Nederland als in Frankrijk.
 

Voor het speurwerk naar de vertakkingen Van Quaelle (Waasland) in Sint-Niklaas zelf danken we Regi De Meirsman; voor het onderzoek naar de nakome­lingen in Lezennes, een grand merci richting Laurent Balloy; voor onze Brabantse gegevens onze oprechte dank aan Michel Van Nieuwenhuyse.
 
Alledrie de takken vonden een onderkomen in onze genealogie Incognitus van Coilge.

 

QUA

 

Laurent Balloy uit Frankrijk presenteert hier de Vanquail­les die hij aantrof in de re­gisters van Lezen­nes. (Tak-Waasland)

 

Michel Van Nieu­wenhuyse is op zoek naar de herkomst van zijn Van-Quaillie­voorouders in het Brabantse. Zijn be­vin­dingen vindt u hier.

 

 


Eeuwelinge Irenée Devos-Vanquaille uit Oudenaarde.

 

VanCouillie / Vercouillie / Vercouille / Verkouille (Van Couilge)
 

Op bladzijde 47 van Coyldiana 1980 (laatste uitgave) worden er twee Van Couillie’s ge­noemd als correspondent van een onbekende afstamming. En, veel bekender is die afstamming anno 2007 nog niet geworden…
«De spelling Couillie is niet ouder dan het begin van de negentiende eeuw,» schreef Coyldiana ook, en dat op gezag van professor J. Lindemans.

 

Toch moet de oudste niet-aangehechte Vercouillie die we in de parochieregisters van Oostende aantroffen al omstreeks 1640 geboren zijn. Maar, toegegeven: zijn (wees)kinderen werden ook Vanquaille genoemd, en we vermoeden inmiddels dat dit Vanquaille-gezin uit Duinkerke stamde…
 

[J] De naamvariant met ou komt een enkele keer als dialectische variant/verschrij­ving in onze Van-Coilgestamboom voor en we gingen er nog altijd van uit dat we voor die grote levende Vercou…-ge­meenschap ooit de ontbrekende schakel met de Van-Coilge’s zouden achterhalen. Daarom zochten we consequent naar alle Cou-/Kou-vari­anten en zo kunnen we nu een vrij aardige tak-Oostende presen­teren.

 

Dat overzicht maakt eveneens deel uit van de vernieuwde genealogie Incognitus van Coilge waarin nu alle niet-aangehechte individuën en takken zijn verzameld totdat definitief bewezen is dat ze bij de VanCoilgestam horen.

 

COU

 

Jozef Vercoullie

Professor Jozef Vercoullie (1857-1937), onvolprezen etymoloog en groot voorstander van het gebruik van ‘algemeen Nederlands’, zonder daar zijn dia­lectkennis voor te ver­waarlozen. Integendeel!

 

Vandercoilden / Vanderkoilden
 

Degenen die Coyldiana 1977 nog hebben, kunnen daarin op blz. 66 lezen:

 

«Joos van de Coilde fs. Joannis, admis 1724 à Renaix»

Bron: RA Gent:/Burgers van Aalst verblijvende te Ronse

 

en dat leidde tot het vermoeden dat die Joos wel eens de stamvader zou kunnen zijn van de families Vandercoilden in de omgeving van Ronse/Elzele en in Zuid­vlaanderen.

 

[?] Op 2006-01-30 liet Frederic Thomaes uit Brussel ons ernstig aan die veronder­stelling twijfelen. Hij meldde ons het bestaan van een veertigtal staten van goed waarin de boedels van Van der Coilden’s (- Cailden’s, - Keylle’s) uit Ronse zijn be­schreven. De oudste daarvan is al gedateerd 1626-11-13. Mocht die naamvariant al (deels) familie betreffen, dan moeten de stamouders dus al eind 16e / be­gin 17e eeuw in Ronse gewoond hebben…

 

Toch blijft het mogelijk dat de namen Van de Coilde en Van der Keylle elkaar beïnvloed hebben… In dat geval zouden er dus Vandercoilden’s kunnen zijn die of van de ene of van de andere familie afstammen.

 

Zolang dat niet met sluitende bewijzen wordt weerlegd blijven we elke toevallig aan­getroffen Vandercoilden registreren.

 

ILD

 

De kleinkinderen van Kobbe (uw bladbe­heerder) zaten in Ber­lare op een school die geleid werd door een Vander­coilden… Zou dat toevallig een familie-onderonsje ge­weest kunnen zijn?

 

Coille te Hénin-Liétard
 

[?] Al omstreeks 1655 noteerde men te Hénin een huwelijk van ene Pierre Coille met Jeanne Claire Torquin; omstreeks 1659 trouwt er een Pierre Coille (de­zelfde?) met Marie Madeleine Torquin…
Verder vinden we in Hénin een hele Coille-afstamming, waarvan de naam in som­mige takken verbastert tot Coillot, Coillio en Caolio.
Ook bij de gesneuvelden uit de eerste wereldoorlog vonden we drie Coille’s uit (de omgeving van) Hénin.
Opvallend is dat hier het voorzetsel Van ontbreekt, net als bij de Franse familie Caille hieronder.

 

We zouden graag achterhalen of dat nu stamgenoten zijn of niet.

 

Charles Schneider en

 

M.-Claire Bauche vermelden allebei de nodige Coille’s uit Hénin en omgeving…

 

Caille / Caillie / Caillié uit de Savoie
 

[N] Een familie die we niet langer tot onze stam rekenen is voorlopig (zonder het voorzetsel Van ervoor): Caille / Caillie / Caillié.
Dat zijn volgens ons rasechte Savoyards. Fransen uit de Savoie (ten zuiden van Bourgondië) in het Zwitsers/Italiaans grensgebied…
Een Geneefse tak voert een kwartel in zijn familiewapen. De familie veronderstelt dat haar naam is afgeleid of van het oudfranse woord cail dat zou verwijzen naar een omgeving met kiezelstenen of van het woord caille. (Hiernaast bladwijzers naar de genealogieën van twee families Caille die duidelijk niet uit Vlaanderen stammen.)

 

Savoyards:

 

Didier Caille uit Frankrijk en een

 

familie Caille uit Zwitserland

 

Caille

 

 

vancoilge.net