Familieanecdotes & streekgeschiedenis

 

 

Historie

 

Op deze bladzijden zou u –na een beknopte samenvatting van de al­gemene ge­schie­denis– familie­gege­vens uit die tijd moeten aantreffen…

 

Het bleven echter veelal droge opsommingen van voor­ouders zoals ze op poorterslijsten voorkwamen, van geëmigreerde en van gesneuvelde naamge­noten &z. Naast een paar wezerijakten of een kort citaat uit ’n oorkonde vindt u op de laatste bladzijden ook enkele familie-anecdotes (vaak uit Coyldiana) die betreffende perioden wat persoonlijker ‘inkleuren’.

Alles wordt ooit geschiedenis

 

De geschiedenisbladzijden waren bestemd
om er familiehistorie en -anekdotes in op te nemen.
Daartoe trachtten wij ze te verdelen in tijdperken van ongeveer honderd jaar, maar onze streekgeschiedenis werkte niet mee. Het werden
de acht perioden welke in het submenu
zijn weergegeven.

 

Familiehistorie had op deze
bladzijden de boventoon moeten voeren.
De algemene geschiedenis
stond en staat er alleen om de tijd waarin e.e.a. zich afspeelde in de herinnering te roepen.

 

Jammer dat een bijdragenstroom uit de naamgenotenkring achterwege bleef en niet zorgde voor een gevarieerder kleurschakering op deze bladzijden.

 

 

Uw bijdrage…

 

Zolang er op de bruine balk links een contactknopje staat blijft elke bijdrage welkom. Voor de verwerking zal er echter een bladbeheerder moeten zijn!

 

Tekstbijdragen kunt u leveren als (bijlage bij) een e-bericht.

Van beeldmateriaal stuurt u het best een onbewerkte scan/op­name (liefst .tif/.bmp) in ware kleuren en in een zo hoog moge­lijke beeldresolutie (vooral do­cumenten met tekst of lijn­tekeningen).
En: vergeet vooral geen ver­klarende tekst met het beeld­materiaal mee te sturen.