v. 2009-12-31 —Wie gegegegegevens verzamelt voor een stamboom,
verzamelt per definitie persoonsgegevens. Degene die een stamboom publiceert,
maakt een doorzoekbaar persoonsbestand met relationele persoonsgegevens openbaar.
Beide zaken, dat verzamelen en zeker dat openbaar maken,
zijn terecht aan regels gebonden.
 

N.B.: deze site wordt sinds het overlijden van de maker, in 2011, niet meer onderhouden. Wij verwerken geen aangeleverde gegevens en kunnen U ook niets meer vertellen dan hetgeen hier te vinden is.Om onze publicatiedrift wat in te tomen hebben we ons verbonden aan enkele gedragsregels. Uit het hieronder genoemde moge blij­ken dat we ruimschoots binnen het wettelijk vastgelegde kader blijven. Maar toch krijgen onze naamgenoten-lezers het laatste woord. We noemen deze internetuitgave niet voor niets een familiewebblad. Geen enkele naamgenoot mag zich met reden storen aan een ver­melding van te recente of al te persoonlijke gegevens van hemzelf of van naamgenoten waarmee hij volgens onze uitgave nauw gerelateerd zou zijn. Niet één ver familielid van ons mag zich terecht ergeren aan een door ons getoonde foto of aan enig ander weergegeven document…

 

De uiteenzetting hieronder is misschien wat zakelijk opgesteld, maar zeker niet in een juridisch jar­gon. Naam­genoten mogen voor onze gedragscode te allen tijde gewenste verbeteringen voorstellen, maar ook de jurist die deze bladzijde toevallig onder ogen krijgt mag ons gerust wijzen op zaken die écht niet door de beugel kunnen…

 

 

i/ Ons hoofdstuk ‘Historie’

 
Onze recente familiehistorie
 

  Recente datums. Op onze laatste geschiedenisbladzijde komen artikelen voor over levende naamgenoten. Indien niet relevant, zullen wij in die teksten uiterst terughoudend zijn met het vermelden van datums, tenzij die op de eerste de beste pagina waarnaar wij doorlinken onverbloemd worden vermeld.
 

  Relationele gegevens. Van familieleden die binnen de laatste honderd jaar zijn geboren, worden relationele banden met de in leven zijnde generatie resoluut weg­ge­laten. Is dat om een of andere reden niet mogelijk, dan wordt vóór publica­tie aan betrokkenen nadrukkelijk om toestemming gevraagd.
 

  Discutabele onderwerpen. We publiceren geen artikelen over de nadrukkelijke stellingname van familieleden in zaken waarover de publieke opinie op dat moment nog sterk verdeeld is.

 

Door familieleden gepleegde feiten waarvoor een algemene afkeuring geldt willen we niet verzwijgen, maar ze krijgen niet eerder een plaats op onze geschiedenis­bladzijden dan na een behoorlijke verjaringstermijn. En om dan maar een termijn te noemen: we vinden dat een achter­kleinkind niet via zijn eigen fami­liewebblad geïnformeerd moet worden over de wandaden van zijn overgrootvader.

 
 

ij/ Onze stamboomgegevens

 
De weergegeven genealogieën
 

  Een 100-jaarslimiet. Onze genealogieën zijn geïndexeerd en daarmee perfect doorzoekbaar. Elke raadpleger van die bestanden kan de fa­milierelatie van elk vermeld familielid traceren. Vandaar dat wij in onze gene­alogieën geen gegevens van levende personen opnemen, zelfs niet met weglating van datums…
Omdat niet alle overlijdensdatums ons bereiken, publiceren we veiligheidshalve slechts gegevens van personen die meer dan honderd jaar geleden geboren zijn. We maken daarbij hooguit en­kele uizonderingen; pater Staf Vancoillie, geb. 1912, blijft bijvoorbeeld staan. Hij heeft 1: geen nakomelingen, en hij was 2: de ini­tiatiefnemer tot het samenstellen van onze uitgebreide Van-Coilgestamboom.
 

  Kindertallen. Wij vermelden bij getrouwde personen die binnen de laatste honderd jaar kinderen kregen ook geen kindertallen. We vemelden hooguit het feit dat ze geen kinderen hadden of dat wij van eventueel nakomelingschap niet op de hoogte zijn.

 

Ons gegevensbestand
 

  Úw recente gegevens. Wel… zelfs al had u nimmer contact met ons, dan is het toch goed mogelijk dat wij ook van u gegevens in ons bestand hebben zitten. Is het niet uit de nalatenschap van pater Staf of genealoog Maurits Vancoillie, dan haalden we die gegevens misschien wel uit een overlijdensbericht in de krant, een internetpublicatie, een rouwbrief of een huwelijksaankondiging. Al die gegevens voeren we in, en laten we ordenen door een stamboomprogramma. Dat verschaft ons op den duur een hele hoop –mogelijk onvolledige of onjuiste– informatie over u, uw ouders en uw kinderen.
Maar: u kunt die opgeslagen gegevens te allen tijde bij ons opvragen, en u heeft het volste recht om daarin correcties aan te brengen.
 

  De beslotenheid van uw gegevens. De recente gegevens (zowel datums als relaties) die wij verzamelden over u, uw kinderen of uw (groot)ouders –of die u ons zelf toevertrouwde– worden door ons onder geen beding aan derden door­gegeven. Wij houden ons daarvoor strikt aan de limiet van ‘meer dan hon­derd jaar geleden geboren’, net als in onze stamboompublicatie.

 
 

 

 


 

iij/ Documenten

 
Onze gezinsfoto’s en hun onderschriften
 

Wij maken onderscheid tussen gezinsfoto’s met of zonder onderschrift (zie randschrift). Onderstaande beperkingen gelden voornamelijk voor de foto’ die we met een onderschrift in ons webblad opnemen, waarmee we dus de onderlinge relatie van de afgebeelde personen publiek maken.
 

  Gezinshoofd(en). We publiceren geen foto’s van gezinnen waarvan de ouders binnen de laatste honderd jaar werden geboren.
 

  Kinderen. We publiceren daarenboven geen foto’s die binnen de laatste vijftig jaar werden gemaakt. De daarop afgebeelde volwassen kinderen zijn heel waarschijnlijk nog in leven en mogelijk herkenbaar. Vermoeden we dat op een oudere foto een persoon toch herkenbaar kan zijn, dan wordt die door ons alsnog onherkenbaar gemaakt. Voornamen van (mogelijk) nog levende kinderen worden zonder toestemming niet vermeld, maar vervangen door zoon of dochter; ook jaartallen van hen zullen in het onder­schrift ontbreken.
 

  Publicatierechten. Het is voor ons ondoenlijk om aan alle naaste familieleden toestemming voor publicatie te vragen. Wij menen echter dat voornoemde weergavebeperkingen ons zullen vrijwaren van klachten.

 

De weergegeven bidprentjes
 

  Nabestaanden. We kozen ervoor om geen prentjes te vertonen waarop levende nabestaanden genoemd worden. Als het ons lukt zonder de vormgeving ernstig te storen, plaatsen we die bidprentjes nadat we de namen van die familierelaties onleesbaar hebben gemaakt.

Een foto zonder on­derschrift is slechts een tafereeltje; en u kunt raden wie erop staan. Een gezinsfoto met een uitgebreid onderschrift legt ech­ter de complete fami­lierelatie van de ge­portretteerden bloot.
En het is niet aan ons om dat ongevraagd te doen…

 

 

Tot slot…

 
een verzoek
 

  Heeft u problemen met een onderdeel van onze uitgave? Meld ons dat dan gerust met een e-berichtje. We verzoeken u echter om uw klacht/opmerking te vertalen in een voorstel tot aanpassing van de door ons gebruikte gedrags­code.

 

We nemen iedere terechte klacht alleszins serieus. We dienden tot nu toe op iemands dringende verzoek slechts de gegevens van één (overleden) naamgenoot uit onze basisgegevens te verwijderen (…waarmee ook zijn nakomelingschap definitief verdween). Maar mocht élke klacht neerkomen op ’n bezwaar tegen de ongewenste vermelding van iemands (groot)ouders in ons webblad, dan kunnen we beter vandaag nog met deze uitgave stoppen dan dat we daarmee wachten tot morgen. We willen op onze kernpagina’s namelijk een uit de kluiten gewassen en bloeiende stamboom presenteren. Geen on­dermaats knotwilgje…

 

De wettelijke bepalingen
 

  In België – François Roelants du Vivier: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens […], uitg. Belgische Senaat, 2003-07-08.

 

  In Nederland – Wet Bescherming Peroonsgegevens, Handleiding voor verwer­kers van persoonsgegevens, uitg. Ministerie van Justitie, 2002-04.

 

  Algemeen – Een uitgewerkt voorbeeld voor de genealoog bij „Wazamar, Gene­alogie in de Nederlanden”.

 
 

 

 Los hier zonodig de handige pdf-lezer van Foxit voor het lezen van neven­staande documenten.

 

 

vancoilge.net