v. 2006-01-01

Bouwonderneming Jérôme Van Coillie

 
groei door specialisatie (1919–’42); neergang door de oorlog (’43)
 
 

Al gauw specialiseerde Jé­rôme zijn bouwbedrijf in wer­ken op basis van gewapend beton. Zo werden er watertorens gebouwd in Limburg, een spoorbrug en een werkplaats voor de Belgische Spoor­wegen in Hasselt.
Vervolgens werden enkele belang­rijke industriële werken uitgevoerd in de zilverfabriek te Hoboken, een zwavelzuurfabriek te Olen, de tribu­ne voor Cercle Sportif te Brugge en een vakantiehuis voor Henegouwse kinderen in De Haan aan zee.
 

Bouwprojecten – In de twintiger jaren was er nog geen sprake van dat het bedrijf zich zou gaan specia­liseren in het maken van gebouwen. Er werden bouwopdrachten aange­nomen van een grote diversiteit.
De meest merkwaardige realisatie was wel het Badenpaleis (1932) voor de stad Oostende. Een enorm gebouw dat nu (1998) wel 1 miljard frank zou kosten en nog onlangs in zijn oorspronkelijke glorie werd hersteld.

Kort daarop werden, ook in Oost-

ende, de nieuwe badinrichtingen on­der de zeedijk gebouwd voor reke­ning van de nv Ostende Plage.
 

Verder volgden de nieuwe vis­sershaven van Zeebrugge met de bouw van de kaaimuren, de aanleg van de verhoogde spoorlijn Oosten­de–Torhout voor de nmbs en de bouw van zes bruggen en een reeks

 

 

 

Oostende, Badenpaleis

Het Badenpaleis dat in 1933 in gebruik werd genomen

viaducten. Verder nog de waterto­rens van Den Haan aan zee, Gent­brugge en Oostende.
In die periode werden ook het 30 km lange rioleringsnet voor de ge­meente Koksijde, het waterbekken te Hofstade voor de nmbs en het rioleringsnet van de gemeente Schoten verwezenlijkt.
Daarnaast werden een reeks be-

 

Bouwonderneming Jérôme Van Coillie [2]


langrijke binnenwerken uitgevoerd in de afdeling Egyptologie van het Halfeeuwfeestpaleis te Brussel.
Voor de nbms volgde nog het sta­tion te Brugge, waar de onderne­ming werken uitvoerde aan de voet­gangerstunnel, de trappen naar de spoorlijnen en de spoorbrug aan de Bouveriepoort.
Het bedrijf werkte toen met 600 man personeel.
 

Mobilisatie & oorlog – Toen in 1939/’40 de algemene mobilisatie was afgekondigd, nam het bedrijf –voor rekening van het Belgische leger– deel aan de bouw van een reeks verdedigingswerken langs de kust en rond Gent. De werkzaam­heden in Merelbeke liepen nog door tot in mei ’40, toen het Belgische le­ger al op de terugtocht was.
 

Na de veldtocht van 1940 kreeg de onderneming een op­dracht van de nmbs om de ver­woeste spoorbruggen te Brugge, Boezinge, Avelgem en Wilsele te herstellen, en van de rtt een op­dracht voor het bouwen van een automatische telefooncentrale te Gent.
Medio 1943 waren deze werken ge­reed. Door het achterwege blijven

van nieuwe opdrachten, moest het bedrijf noodgedwongen alle activi­teiten stoppen… Alle materieel werd van de bouwwerven teruggebracht naar de centrale opslagplaatsten in Oostende en het personeel werd naar huis gestuurd.
 

Opeising door de bezetter – Het duurde niet lang of de bouwcapaci­teit van betonspecialist Van Coillie werd door de Duitse bezetter opge­ëist. Evenals andere bedrijven in het land werd ook bouwbe­drijf Van Coillie verplicht om mee te werken aan de bouw van Duitse mi­litaire verdedigingswerken: de beruchte Atlantik­wall.

Dat was zeer tegen de zin van Jérô-

 

 

Bredene, bunker

Een onderdeel van de Atlantikwall, een Duitse verdedigingslinie over de totale lengte van de Atlantische kustlijn.

me Van Coillie. Hij over­leed 1944-03-12 aan de kwellingen die deze ongewenste toestand met zich mee­bracht.
 

Na de tweede wereldoorlog zou –op aandringen van Jérôme’s weduwe Bertha Van Belleghem– het bedrijf herstart worden onder de be­kwame leiding van hun drie zoons: Victor (ingenieur-architect), René (dr. in de rechten) en Jan (lic. handelswetenschappen).
Daarover meer in de periode na 1945…

 

vancoilge.net