burgemeester Victor Vancoillie

 
Tijdens de eerste gemeenteraadszitting na de bevrijding werd
het oudste raadslid aangesteld als burgemeester.
 
 

Bevrijding der Gemeente Beveren
op Vrijdag 8 September 1944.
---
Zitting van 8 September 1944.

 
No 81
Tegenwoordig: Vancoillie Victor; Wybo Camiel,
De Bevere Odiel, Vandenberghe Jean, Van Eeckhout
Robert, Vanderschelden Hector, Vande Ginste Irma;
leden; en Blomdael Jozef: Gemeentesecretaris.
De Gemeenteraad:
Aanstelling
Heer Victor Vancoillie
als d.d. Burgemeester
Bij afwijzing der Schepens het Ambt van dienstdoen-
de Burgemeester te bekleeden, werd dit ambt op
eenparig voorstel van den gemeenteraad, aange-
boden en opgedragen, aan het oudste gemeente-
raadslid Heer  Vancoillie Victor,  die dit
ambt aanneemt.
Vervolgens werd op voorstel van den Heer Victor
Vancoillie door den gemeenteraad beslist het
bestuur der ravitaillering der gemeente
op te dragen aan de H.H. gemeenteraadsleden
Wybo Camiel, De Bevere Odiel, en Vandenberghe
Jean, die aanveerden er zich mede te belasten.
Met uitdrukkelijke instemming van den gansche
gemeenteraad wordt vastgesteld, voortaan in
eensgezindheid, samenwerking en vredelieven
geest, het gemeentebestuur aan te vatten en te
bekrachtigen; Alle verleden verdeeldheid en par-
tijpolitiek met haar verderfelijke gevolgen uit
te schakelen en voor goed uit den weg te ruimen
en aldus naastenliefde, verbondenheid en goede
overeenkomst onder alle dorpsgenooten te
bewerken.

De Gemeenteraad:
Aanstelling
Schepenen
Gezien de H.H. Wybo Camiel en De Bevere Odiel
de wettige aangestelde schepenen zijn,

Besluit:
  regelmatig in de schepenenraad te vergaderen, om
er de punten die onder zijne bevoegdheid
vallen te bespreken en er over te beslissen.

 

GA Beveren:/Aanstellingsakten/#81

 

vancoilge.net