Afdrukken   [x]
Rectificatie van een geboorteakte

Stond er in je geboorteakte dat je Karel heette,
dan was dat zo, en dan bleef dat zo. Want Napoleon had
dat nu eenmaal zo bepaald, en dat was ook de Belgische wet.
Karolien Vancoillie heeft ervaren wat het allemaal inhoudt om van
een verkeerd geregistreerde jongensnaam af te komen…
Het levert ons in ieder geval onderstaand
prachtig stukje juridisch proza op.Wij Leopoldus den Eersten Koning der Belgen, der
alle tegenwoordige en toekomende, daen te weten
 
De Regtbank van eersten aenleg Zitting houdende te Veurne
provincie van Westvlaenderen, heeft verleend het volgende vonnis
van rectificatie:
   Gezien de rekweste aen haer aengeboden door den evoué Brel
[.?.] uijt naem van Carolina Vancoillie, jongedochter
bijzondere wonende te Zarren, strekkende tot bekomen een vonnis
van rectificatie van haren geboorte akt.
   Gezien S’Rekwestranter Geboorte akt, afgeleverd door den
officier van den burgerstand der Gemeente Zarren, denzelven
akt in dato acht en twintigsten december achttien honderd achttien.
   Gezien de déliberatie van familie Raed gehouden voor den
heer Vrederegter van het Kanton Dixmude in dato vijf en twentig-
sten februarij achttien honderdveertig, geregistreerd
   Gezien de artijkelen 99, 100, & 101 van het Civiel wetboek,
855, 856, en 857 van het wetboek van Regtsvordering.
   Gehoord het rapport van den heer President en den heer
VandeVelde, procureur des Konings in Zijne conclusiën.
   Overwegende dat de rekwestrante ten genoege van regte
bewezen heeft dat haere waere naem is Carolina en dat
het bij misslag is dat Zij in haere geboorte akt bekend staet
onder den Naem van Carolus.
   Om deze redenen, de Regtbank verklaerd dat er
misslag plaets heeft gehad in s'rekwestrantes geboorte akt daer-
in bestaende dat zij aldaer bekend staet onder de naem van
Carolus, in plaets van Carolina en den gezegden akt rectifice-
rende beveeld dat den Zelven niet anders meer Zal afgeleverd worden
dan al Stellende Carolina, en dat, in plaets van het woord
mansgeslagt er zal gesteld worden vrouwegeslagt op [pene ?] van
alle Schaden [.?.] interesten tegen den Officier van den burgerstand
die denzelven akt andersints zou afgeleverd hebben, ten
welken zijnde beveelt dat het tegenwoordig vonnis zal ingeschre-
ven worden in de loopende register van den burgerstand
der Gemeente Van Zarren, door den Officier van den Burger-
stand van aldaer, zoohaest dat vonnis aen hem zal zijn
ter hand gesteld geworden, en datter melding van hetzelve
vonnis zal gemaekt worden te marge van den gereformeerden
akt met last daerenboven op dien ambtenaer van zich verder
te [.?.] aen de wet in dit geval betrekkelijk.


BS Zarren:/1840-04-22/akte #77
Origineel document

vancoilge.net

v. 2003-01-01