Briefwisseling Van Caillie : Busschop


[ 1 ]
Een brief van dom Patricius Van Caillie
aan rechter François-Jacques Busschop te Parijs, waarmee hij hem
bedankt voor diens voorspraak voor zijn promotie tot titularis
van de succursale Sint-Andries op 1803-01-11.
Die snelle benoeming leidde tot de eerste (ouderwetse) pastoorsinhaling in onze streken na het concordaat met de paus.


St. Andries den 30 januarij 1803

Mynheer,
Naer Ul. benevens uwe alderliefste gegroet te hebben, dient desen om Ul. hooghlijck te bedancken, om de promotie die door Ul. versoeck aen Syne Hooghweirdigheid gedaen, my is gegeven, te weten de succursale van St. Andries.
Kersavent ontrent ten 11 uren smorgens hebbe den brief ontfangen van den vicaris generael, den 2 van januarij hebbe ick tot Brugge geweest om in de kercke van St. Walburgis afteleggen den eed in de handen van den prefect, s’anderendaghs sijn ick vetrocken naer Gendt om myne Commissie, dewelcke ontfangen uijt de handen van den bisschop.
Acht daegen daer naer sijn ick tot St. Andries in possessie gestelt ende de selve weke hebbe ick mynen intrede gedaen. De boeren sijn met 15 waegens gekommen al geparreert met linten, strecken en croonen. Wy hebben doen backen 24 groote tarwebrooden, eenen grooten ketel uijtsepot van silderije, raepen en aerdeappels, 15 pont wost met roode coolen, 45 pont koeijvleesch, den selven avont was het op, uijtgenomen een stuckjen vleesch. Ontrent den 30 guldens hebbe ick moeten geven voor den dranck.
Seffens hebbe ick eene amme doen kooken van 12 [pont] dewelcke sy s’ anderdaghs in de blauwe Kroone tot Wardamme hebben opgeeten.
De Standaers hebben tegengekommen tot Steenbrugge, Wy hebben voorby moeders gepasseert, alwaer ick benevens uwen broeder en maseur marij gegaen sijn in eene koetse, ende alsoo de laste sijn gereden naer St. Andries.
Buijten de Smedepoorte kommende aan Petit Paris waeijden de vlaggen, aldaer wiert gepresenteert den wijn van eere.
Eenen stap voorder, aen den Witten Beir, de gilde geheel in parade staende, wiert aldaer een glas arripope gegeven.
Daer naer sijn wij gegaen naer de kercke, alwaer gesongen wiert senteert wierden de sleutels van de kercke. In welcke Platse oock was een gloriette, in dewelcke was eenen zetel met ses stoelen ende eene tafel met 7 glaesen, alwaer afgelesen wiert een dicht, onder het drincken van een glaseken wijn.
Daer naer sijn wij gegaen naer de kercke, alwaer gesongen wiert den Te deum Laudamus, ende ten vier uren naer middagh is de triumphe gesloten.
Mijnheer, ick hoope als Ul. sult naer Brugge kommen, dat Ul. mij sult kommen besoecken, ten is nu geen vier uren meer gelijck naer Eeghem.
Ick sal altijdt glorie maecken van Ul. benevens uwe alderliefste te mogen ontfangen.
Hebbe d’eere van te sijn, Mijnheer,
   UL. toegenegensten Dienaer
   P. Vancaillie, Rector van St. Andries
 
A Monsieur F. Busschop
Juge au Tribunal de Cassation
rue de la Vieille Estrappade n° 3
A Paris
[stempel: 28 .?. an 11]


Biekorf 1977 blz. 38

Briefwisseling Van Caillie : Busschop


[ 2 ]
Het antwoord van François-Jacques Busschop
aan Patricius Van Caillie.


Paris den 29 Pluviose an 11 (18 februarius 1803).

Mr. Van Caille
pastor St. Andries by Brugge

Mynheer,

Hebben Ul. brief van 10. deser maand pluviose ofte 30 januarij 1803 eergisteren avond ontfangen. Niettegenstaende dese late aenkomste is Ul. brief mij ten uytterste aengename daerbij vernemende Ul. procuratie, die zoo ik niet en twijffele ten uytersten naer Ul. wensch is.
Het doet mij uyttermaten plaisir te vernemen dat Ul. zoo wel ontfangen zyt door Ul. parochiaenen die zonder twijffel Ul. teenenmael toegedaen zijn ende noyt en zullen laeten tot Ul. uyttertste dagen Ul. alle respect en genegentheyd te betoonen.
Als Ul. occasie hebt van den eerweerden heer de Pauw te sien vicaris van syn hoogweerdigheyd, verzoeke Ul. hem alle mijne bedanking te doen van de attentie die hij wel heeft willen nemen om myne recommandantie t’uwen opsigte, als ook op de gonne ik hem gedaen hebbe ten regarde van Mr. Samijn gewezen pastor in Houttave, zegt hem te meer, dat ik altijd een diep respect voor hem zal behouden. Doet ook myne complementen aen den hoogeerweerde …
 
[wg.:] F. Busschop


Biekorf 1977 blz. 39