Loys van der Quoille †ca. 1581

 

Wezerij Meulebeke, 1584-04-19

Antheunis van der Quaille fs Joos en […] als voochden van Thonetken & Michielken verquaille fij Lois bringhen over bij eede up de xix in april 1584 tgoet de voorn. weesen toecomende ende ghesuccedeert bij den doot en overlijden van den vadere en van Cateline van Slambrouck fa Joos der weesen moedere te weten een behuusde hofstede met woonhuus schuere […] ende ovenbuer met alle de plantinghen van boomen daerup staende groot al met den buutenlande tot een nombre van viij bunderen en l roeden imbegrepen […] geleghen in de prochie van Meulebeke gehouden van den heere van Meulebeke, Dierdonck en andere.
Item noch een rente van xxiij £b par. sjaers bezet op een huus met erfve toebehorend dhoirs Pieter Pijpe staende te Meulebeke huus van de platse genaempt den mutschaert ende angaen. Up al welcke ptien de weesen belast blijven in […] rente tot den nombre van drie met een verschene[…] belopen ter somme van 10c lxxxiv £b x sch par.
Ten zelven daghe hadden de voochden consent van schepenen te mogen vercoopen een nombre van xviijc onder meersch en lant omme daermee te betaelen de […] schulden mits […] rekn. doende blijcken bij seker […] en marginale apostille ghetekent bij den pensionnaris […] alhier gesien.


Up den xvi in sprocel 1585 so was Theunkin bij scepen in heurlieden college zijn selfs ghemaecht blijcke bij zeker requeste ondertekent Meulenaere.
Ten selve daghe was den voocht bij den voorn. requeste gheconsenteert te vercoopen de […] hofstede met vier bunders lands ghehouden van heere van Dierdonck al op bewijs en reliqua hier ter weeserie. Anth van der Coille hier present hilt hem vernoucht van bewijs van sijne goede ontsloech sijn voochden en al andere


Up den xxvi aprilis 1586 dede den voocht rekening van xviij c lants hier booven staend bij octrooie vercokt bij de welcke de weese tachtere bleve xliij sch. x d. gereserveert de tachterhede van heerlicke rente van voorn. lande van drie jaere en den wandelcoop vandien.


Den xij november 1599 verclaerde Anths van Coillie voocht van Michielken niet ghehoort thebben binnen thus oft elf jaeren preserveren overzulcx tzelve dees werelt overleden te zijn; uut welcke […] ende […] Michiel consideratie […] weesheer […] hebben ghes[…]teert tdoen van […] van boucke vercochte lande tot de comptse van voorn. Michielken overzulcx hem niet meer te daghe.

 

RA Kortrijk:/Wezerij Meulebeke/#60/fº 128

 

vancoilge.net